Skip to main content

לוח זמנים

לוח פעילות של הסטודיו לריקודים

*מורים ורקדנים יקרים! כאשר בסטודיו לא מתקיימים שיעורים ותרגולים ניתן להעביר בו אימונים ושיעורים פרטיים!
התרגולים מיועדים לרקדנים השייכים לכל בתי הספר והארגונים לריקוד:)).

יום ראשון
17.00 – 20.00 - 
שיעורים.
20.00 – 21.00 - קבוצת מבוגרים, רמת מתחילים.
21.15 – 22.15 - 
שיעורים.
יום שני
16.30 – 18.00 - קבוצת ילדים, רמה מתקדמת 1, גיל 8-12, דרגה H-E.
18.15 – 19.45 - קבוצת נוער, רמה מתקדמת 2, גיל 10-15, דרגה E-C.
20.15 – 21.45 - קבוצת מבוגרים, רמה מתקדמת.
יום שלישי
17.30 – 18.30 - קבוצת ילדים 1, רמה מתחילים (גיל 5-8).
18.30 – 19.30 - קבוצת ילדים, רמת בינונית (גיל 8-12).
19.45 – 22.00 - 
שיעורים.
יום רביעי
16.30 – 18.00 - קבוצת ילדים, רמה מתקדמת 1, גיל 8-12, דרגה H-E
18.15 – 19.45 - קבוצת נוער, רמה מתקדמת 2, גיל 10-15, דרגה E-C

20.00 – 22.30 - 
שיעורים.

יום חמישי
16.45 – 17.30 - קבוצת ילדים 1, רמה מתחילים (גיל 4-6).
17.30 – 18.30 - קבוצת ילדים 1, רמה מתחילים (גיל 5-8).
18.30 – 19.30 - קבוצת ילדים, רמת בינונית (גיל 8-12).

19.45 – 20.45 - קבוצת מבוגרים, רמת בינונית.
יום שישי
17.00 – 18.00 - כוריאוגרפיה לילדים, רמת בינונית.
18.00 – 20.00 - הרקדה לילדים ונוער.
20.00 – 22.00 - הרקדה חופשית.

יום שבת
20.00 – 22.00 - הרקדה חופשית.

*לוח זמנים לשנת הלימודים 2021-22, יתכנו שינויים בעבודת הקבוצות